1. Inschrijving
a. Inschrijving voor een training dient te worden gedaan door het invullen en versturen van het inschrijfformulier op mijn website, of middels een toegezonden offerte.
b. Door inschrijving verklaart men akkoord te gaan met de voorwaarden.

2. Betaling
Het volledige deelname bedrag dient uiterlijk 14 kalender dagen vóór aanvang van de training te zijn voldaan via overschrijving. Indien u zich later dan 14 kalender dagen voor aanvang van de training heeft ingeschreven, dient het volledige deelname bedrag direct te worden voldaan.

3. Annulering door de deelnemer
Indien een deelnemer zich afmeldt voor een training gelden de volgende regelingen:
• Een deelnemer kan zich tot uiterlijk 14 kalender dagen voor aanvang van de training kosteloos afmelden voor deelname. Indien de betaling reeds is voldaan, zal dit volledig worden gerestitueerd.
• Bij afmelding binnen 14 kalender dagen voor aanvang van de training zal € 15 per persoon in rekening worden gebracht (het restant zal worden gerestitueerd).
Afmelding dient (bij voorkeur) schriftelijk te gebeuren.

4. Annulering en wijzigingen door Felice Massage
Indien door overmacht de training niet door kan gaan, heeft Felice Massage het recht om: de training te verplaatsen naar een andere datum. De deelnemer heeft hierbij het recht op kosteloos afmelden voor de betreffende training.
Bij onvoldoende animo behoud Felice Massage het recht om de training te verplaatsen naar een andere datum, of om te annuleren. De deelnemer heeft het recht om zich kosteloos voor de training af te melden.

5. Aansprakelijkheid
Het deelnemen aan de trainingen is geheel op eigen risico. Felice Massage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade welke is ontstaan door, of verband houd met deelname aan een van de trainingen, tenzij Felice Massage opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien Felice Massage toch aansprakelijk is, zal dit beperkt zijn tot maximaal het deelnemers bedrag.

6. Eigendomsrechten
Het dupliceren van lesmateriaal en/of beschikbaar stellen hiervan aan derden is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van Felice Massage.
Tijdens de training kan beeldmateriaal gemaakt worden waarop deelnemers op herkenbare wijze afgebeeld zijn. Felice Massage behoudt zich het recht om dit beeldmateriaal al dan niet met commerciële doeleinden te publiceren.

7. Persoonsgegevens
De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt door Felice Massage en zullen nooit beschikbaar gesteld worden aan derden.